Obsah projektu


ČO OBSAHUJE PROJEKT TYPOVÉHO DOMU


Projekt stavby typového domu slúži ako podklad pre vydanie stavebného povolenia a následne aj realizáciu stavby. Projektovú dokumentáciu dodávame v 5 vyhotoveniach /paré/.

ARCHITEKTÚRA

Technická správa, výkresy – základy, pôdorysy, zvislé rezy, krov, strecha, charakteristické detaily, skladby, výpis okien a dverí, výkaz materiálu hrubej stavby

STATIKA

Technická správa, výkresy tvarov a výstuže, výkres krovu, výkaz materiálu

POŽIARNA OCHRANA

Technická správa, členenie stavby na požiarne úseky, určenie požiarneho rizika, určenie požiadaviek na konštrukcie stav-by, určenie požiarno-bezpečnostných opatrení

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Technická správa, výkresy rozvodov vykurovania, schéma zapojenia zdroja tepla, projektové hodnotenie energetickej hospodár-nosti budov.

ZDRAVOTECHNIKA

Technická správa, výkresy vnútorného vodovodu a kanalizácie

DOMOVÝ PLYNOVOD

Technická správa, výkresy vnútorného plynovodu

ELEKTROINŠTALÁCIA

Technická správa, výkresy vnútornej elektroinštalácie, uzemnenia, bleskozvodu, schéma rozvádzača

 

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE


Zmeny v projektovej dokumentácii sú možné len základe súhlasu autora. Termín a cena zmien v projekte je posudzovaná individuálne podľa rozsahu požadovaných zmien.

 

PROJEKT OSADENIE DOMU NA POZEMOK A NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE


Súčasťou projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia musí byť aj projekt osadenia a napojenia na inžinierske siete.

Projekt typového domu neobsahuje osadenie na pozemok a napojenie na inžinierske siete, vzhľadom pre veľkú rôznorodosť stavebných pozemkov a ich technických možností napojenia na verejné inžinierske siete.

Projekt osadenia domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete je možné vypracovať na základe individuálnej dohody (vrátane ceny a termínu dodania). Na vyhotovenie tejto dokumentácie je potrebné dodať:

• Územno-plánovaciu informáciu na vybraný pozemok

• Polohopis a výškopis resp. geometrický plán v digitálnej podobe

• Polohu verejných sietí, odsúhlasenie bodov napojenia s príslušnými správcami sietí a pripojovacie podmienky (dimenzie, typ, materiály a pod.)

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY


Termín a cena doplnkových služieb je posudzovaná individuálne podľa požiadaviek klienta. Doplnkové služby môžu byť:

• Samostatne stojaca garáž alebo prístrešok

• Projekt interiéru

• Projekt vzduchotechniky alebo rekuperácie

• Položkový rozpočet • Energetický certifikát ku kolaudácii

• A iné